משרד עורכי דין יורם גולדברג

 

יצירת קשר
 נושא הפניה:
 שם מלא:
 דואל:
 טלפון:
 פרטי פניה:
מידע משפטי
סיפורי הצלחה!
הרווחתם - כך הצליחו תושבים בהוד השרון להפחית היטל השבחה שנדרשו לשלם על נכס שבבעלותם, וחסכו לעצמם עשרות אלפי שקלים.

צוואה וירושה

צוואה היא המסמך המשפטי בו מֶצווה אדם מה יעשה בעיזבונו לאחר פטירתו. הצוואה היא המסגרת המשפטית המאפשרת למצווה להצהיר על רצונו עוד בחייו – למי ייתן ויעניק את רכושו, נכסיו, דירותיו, זכויותיו וכיו"ב.

החופש לצוות תוך ביטוי הרצון החופשי הינו עקרון על במשפט הישראלי ומושתת על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן חורין (סעיף 1 - עקרונות יסוד - חוק-יסוד – כבוד האדם וחירותו).

חופש הציווי בצוואה בעל מעמד-על במשפט הירושה, ושואב את תוקפו מכוח חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו, שכן כתיבת צוואה מאפשרת את השמירה על הקניין, כפי שנאמר בסעיף 3 לחוק-היסוד – "אין פוגעים בקניינו של אדם".

עריכת צוואה אינה חובה אלא זכות, ובמידה וצוואה לא נערכה יחול חוק הירושה, תשכ"ה-1965, והוא זה אשר יקבע כיצד ולמי יחולק העיזבון.

צוואה תהיה תקפה כאשר היא נעשית על פי הדרכים הקבועות בדין.

חשיבותה המיוחדת של צוואה

לצוואה חשיבות מיוחדת במינה – במסגרתה מועלים על הכתב דבריו האחרונים של אדם, זהו מעין מכתב שאדם מותיר בחייו - מכתב המבטא משאלות וכמיהות הלב. הוראות הצוואה יקראו ע''י יקיריו של אדם ללא נוכחותו של המצוֶוה. אומר כבוד השופט טירקל בפסק דינו כי הצוואה הינה מסמך 'בעל נשמה' וכי כאן קיימת תקוותו של אדם להמשיך לחיות באהבה ובהכרת תודה בזיכרונם של יקיריו.

אדם אינו חייב להפקיד את עתיד רכושו לגורל חוק הירושה, ולכן פעולה של כתיבת צוואה יוצרת מקור צוואתי שמתוכו 'נגזרת' אופן חלוקת רכוש העיזבון.

סיבות המעלות צורך בצוואה

רבות הן הדוגמאות מדוע מומלץ לערוך צוואה - הנותנת ביטוי לחזון ולרצון החופשי, כך למשל : במקרים שבהם המצוֶוה או המצוָוה רוצים להבטיח את רכוש העיזבון לבת הזוג או לבן הזוג (עריכת צוואה הדדית), במקרים שבהם רוצים להבטיח את ה'ירושה' לילדים, כאשר ההורים כבר נתנו בחייהם מתנה למי מילדיהם וכעת מעוניינים לאזן בין הנתינות לילדיהם. במצבים בהם עושה הצוואה סבור שיש בעצם עשייתה יכולת למנוע מחלוקות ואי הסכמות בין יורשים פוטנציאליים, למי שהתא המשפחתי שלו התפרק ולמי שתאו המשפחתי התחדש , למי שמנהל למעשה יותר ממערכת משפחתית אחת, וגם למי שטרם נישא ומעוניין כי רכושו בעת מימוש צוואה יעבור לבני משפחתו המקורית (הוריו, אחיו ואחיותיו למשל), כן ישנם מקרים בהם למצווה רצון להטיב עם אדם מסוים שאינו נמנה עם קרובי המשפחה, וכן הלאה וכן הלאה.

ראוי לתת את הדעת למקרים בהם צופה המוריש מחלוקות ואי הסכמות בין יורשים לגבי אופן חלוקת העיזבון, מימושו ואחזקתו, שהרי במקרים אלה יהיה זה צעד נבון למנות בצוואה מנהל עזבון תוך מתן הוראות ייחודיות לגבי אופן אחזקת העיזבון, ניהולו וחלוקתו ליורשים.

משרדינו נמצא בהוד השרון ובעל ניסיון רב בתחום הצוואות והירושות - נשמח להיות לעזרתכם לרבות בעניינים של : עריכת צוואות, בקשות למתן צו קיום צוואה וצו קיום ירושה, התנגדויות לצוואות ועוד.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

בדיקות לתקפותה של צוואה

כדי שצוואה תהיה בת תוקף עליה לעמוד בקריטריונים מהפאן הצורני (הפורמאלי) ומהפאן המהותי על פי כללי הדין והחוק. יש להתייחס למרכיבים קריטיים בהכנתה ובכלל זה לתת את הדעת על הנושאים הבאים: האם המצווה הינו כשר לצוות את הצוואה ? האם סעיפי הצוואה והוראותיה ברורים וחד משמעיים המבטאים גמירות דעת ואין הם סתומים ? האם הצוואה מתייחסת לכלל רכושו של המצווה ? האם הצוואה לא נעשתה תחת השפעה בלתי הוגנת או תרמית ? האם כל הוראות הצוואה חוקיות ואין הן לוקות בבלתי חוקיות או מוסריות ? האם ביצוע הצוואה חוקי ? האם תהליך עריכת הצוואה כשר ? האם עסקינן במסמך אישי או בצוואה ? האם יש בצוואה טעויות סופר בתיאור הנכסים, בזהות היורשים וכדומה ? האם אנו בטוחים כי הצוואה אכן משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה ? האם העדים כשרים ? ועוד.

הצהרה על צוואה בת תוקף

רשם הירושה יצהיר על צוואה כבת תוקף אם זו עומדת בתנאי החוק ולאחר שיפרסם ברבים את דבר הבקשה תוך קביעת זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות לצוואה. במידה וקיימת התנגדות לבקשה לצו הקיום ובמקרים נוספים שבהם אין רשם הירושה מוסמך לקבל ההחלטה בהתאם לסמכותו עפ''י חוק (סעיף 67 א לחוק הירושה, תשכ''ה-1965) תועבר לבית המשפט אשר ייתן או לא ייתן את צו קיום הצוואה.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

סוגי הצוואות

ישנן 4 סוגי צוואות המוכרות כצוואה לפי חוק הירושה, תשכ"ה - 1965 : צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות (דין צוואה נוטריונית כדין צוואה בפני רשות), צוואה בעל פה. על הצוואה כמצוין בחוק לעמוד בקריטריונים ספציפיים כדי שתהיה מוכרת כתקפה.

צורת צוואה בכתב יד

צוואה בכתב יד חייבת להיכתב כולה בידי המצווה תישא תאריך כתוב בכתב ידו ותיחתם בידו של המצווה. מהות הצוואה בכתב יד היא כתב ידו של המצווה וכן קיומו של המצווה, ובצוואה זו, התוכן התאריך והחתימה כולם צריכים להיות בכתב ידו של המצווה.

צורת צוואה בעדים

צוואה בעדים תהיה בכתב אך אין חובה שתעשה בכתב ידו של המצווה, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו, והעדים שעליהם להיות בגירים שלא הוכרזו פסולי דין, תפקידם לאשר באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור.

צוואה בפני רשות

צוואה זו תיעשה בפני שופט, רשם בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי. צוואה בפני רשם תיעשה גם בפני נוטריון ודין נוטריון כדין רשות לעניין זה. הצוואה תיעשה על ידי המצווה בעצמו באופן אישי בפני הרשות באחת משתי הדרכים : האחת, כאשר המצווה אומר לרשות בעל פה את דברי הצוואה ודבריו יירשמו ע"י הרשות וייקראו בפניו והמצווה יצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר על פני הצוואה שזו הוקראה בפני המצווה והמצווה הצהיר כאמור. השנייה, כאשר המצווה מגיש את הצוואה בעצמו.

צוואה בפני רשות הנעשית בפני נוטריון – צוואה נוטריונית

צוואה הניתנת לעשייה על ידי נוטריון, שכן דינה של צוואה נוטריונית כצוואה בפני רשות שיפוטית. בצוואה זו קיימת חזקה ראייתית מכוח הוראות החוק שהאם שמצוין בה כמצווה עשה את הצוואה. בצוואה נוטריונית להבדיל מצוואה בעדים אין דרישה לחתימת המצווה על הצוואה. יסודות הצוואה בפני נוטריון: 1.אמירת דברי המצווה בעל פה בפני הנוטריון או הגשת דברי הצוואה בכתב. 2. הקראת דברי הצוואה שנרשמו או הוגשו בפני המצווה או ע"י המצווה. 3 הצהרת המצווה שזו צוואתו. 4. אישור הנוטריון על פני הצוואה בדבר ההקראה וההצהרה של המצווה.

צוואה בעל פה

מי שהוא שכיב מרע, וכן מי שרואה אותו בנסיבות המצדיקות מול פני המוות רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו. על דברי המצווה בציון היום והנסיבות לעשיית הצוואה להירשם בזיכרון דברים אשר ייחתם על ידי שני עדים ויופקד על ידיהם בפני הרשם לענייני ירושה. הרישום, החתימה וההפקדה צריכים להיות בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה תהיה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עדיין בחיים.

למי מחולק הרכוש בהיעדר צוואה

בהיעדר צוואה הרי שבמות אדם עובר עזבונו ליורשיו לפי סעיף 1 לחוק הירושה. יחד עם זה גם במצבים שבהם קיימת צוואה אך אין בה התייחסות לחלק מהנכסים ואו שהוראות הצוואה נפסלו בגלל פגם כלשהו יחול חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 ויעבור העיזבון ליורשים על פי דין ולא על פי הוראות הצוואה.

מהו עיזבון המוריש ?

העיזבון הוגדר בפסיקה כמסת הרכוש שהניח אחריו המנוח והכוונה היא לנכסים מוחשיים, מקרקעין, מיטלטלין, טובות הנאה, זכויות תביעה, חובות, זכויות על פי חוזה שהמוריש היה צד להן כולל התחייבותו של המוריש לתת מתנה ועוד.

מיהם היורשים בהיעדר צוואה ?

בהיעדר צוואה היורשים על פי דין הם : מי שהיה במות המוריש בן זוגו (סעיף 10 (1) לחוק הירושה), כלומר מי שהיה נשוי כדין למוריש, ויחד עם זה מוכר כיורש גם מי שחי חיי משפחה במשק בית משותף עם המוריש ולא היה נשוי לאדם אחר וכל עוד אין הוראה אחרת מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש (סעיף 55 לחוק הירושה). יורשים נוספים הינם ילדי המוריש וצאצאיהם (שהם היורשים מהדרגה הראשונה), ואם אין למוריש יורשים מדרגה ראשונה יבואו הורי המוריש וצאצאיהם (שהם בגדר הדרגה השנייה), ואם אין יורשים מהדרגה השנייה יהיו היורשים הסבים וצאצאיהם, וזאת בהתאם לסעיף 10 (2) לחוק הירושה. באין יורשים תהיה המדינה היורשת על פי דין כאשר היא חייבת להקדיש את כספי העיזבון למטרות חינוך, מדע, בריאות ועוד.

כיצד מתבצעת החלוקה בין היורשים על פי דין בהיעדר צוואה ?

בן הזוג נוטל את המיטלטלין כולל מכונית נוסעים השייכים לפי המקובל ולפי הנסיבות למשק הבית המשותף (סעיף 11 (א) לחוק הירושה), ולגבי שאר העיזבון הרי שהחלוקה בין היורשים משתנה בהתאם לתנאים המצוינים בחוק הירושה, כך שישנם מקרים בהם בן הזוג נוטל מחצית מהעיזבון ואלה יהיו מקרים בהם יורשים עם בן הזוג ילדי המוריש או צאצאיהם או הורי המוריש (והם יחלקו ביניהם את הירושה בשווה). ישנם מקרים שבהם בן הזוג נוטל שני שלישים מהעיזבון ואלה יהיו מקרים בהם שני הוריו של המוריש נפטרו והשאירים הם אחי המוריש או צאצאיהם (אשר גם הם יחלקו שווה ביניהם את הירושה). כמו-כן ישנם מקרים אם כי נדירים, בהם בן הזוג מקבל את העיזבון בשלמות ואלה יהיו מקרים שהמוריש לא הניח אחריו קרובים המנויים בסעיף חוק זה.

שינוי או ביטול צוואה ?

ככלל ניתן לבטל צוואה וליצור צוואה חדשה במקומה ואו לעשות תוספת לצוואה הקיימת. צוואה חדשה רואים אותה כמבטלת את הצוואה הקודמת. (סעיף 36 (ב) לחוק הירושה).

האם חלה חובת מסירת צוואה לרשם לעניני ירושה, לאחר מות המצווה ?

כן. סעיף 75 לחוק הירושה מחייב את מי שיש בידו צוואה למסרה לרשם לעניני ירושה מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה, והמפר הוראה זו דינו מאסר שלושה חודשים או קנס.

חופש הרצון בצוואה – אינו מוחלט

חופש הרצון בכלל והחופש לצוות בצוואה בפרט בעל מעמד-על מתוקף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אך יחד עם זאת אינו מוחלט (בהתאם לפסקת ההגבלה) ועליו להתקיים בהרמוניה עם שאר ערכי היסוד בשיטת המשפט בישראל, ועל כן מורה חוק הירושה כי "צוואה שיהיו בה הוראות בלתי חוקיות, בלתי מוסריות או בלתי אפשריים תהיה בטלה" (סעיף 34 לחוק הירושה תשכ''ה-1965).

הבהרה משפטית

המאמר הינה סקירה כללית בלבד ואין לראות במידע זה כייעוץ משפטי או כתחליף לייעוץ משפטי. אין להסתמך על המידע זה בכל פעולה הקשורה בנושא, ויש לפנות לייעוץ אצל עורך דין מוסמך.

עורך דין צוואות בהוד השרון

לעריכת צוואה, צוואות הדדיות במשרדינו בהוד השרון, הינכם מוזמנים/ות ליצור עמנו קשר ואנו נשמח להיות לעזרתם/ן.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

מאמרים טיפים ומידע משפטיקישורים מומלצים | צור קשר | מפת האתר
עיצוב האתר | Designful studio בנית אתרים - OzDesign