משרד עורכי דין יורם גולדברג

 

יצירת קשר
 נושא הפניה:
 שם מלא:
 דואל:
 טלפון:
 פרטי פניה:
מידע משפטי
סיפורי הצלחה!
הרווחתם - כך הצליחו תושבים בהוד השרון להפחית היטל השבחה שנדרשו לשלם על נכס שבבעלותם, וחסכו לעצמם עשרות אלפי שקלים.

רישום חברה

רישום חברה הינו ההליך המשפטי והפרוצדוראלי להקמתה של חברה בישראל. בטרם רישומה של חברה מוצע להתייעץ עם עורך דין או רואה חשבון בדבר הכדאיות שבפתיחתה של חברה.

אדם הרוצה להקים חברה בישראל נדרש לחתום ולהגיש לרשם החברות את הטפסים הבאים : תקנון חברה מאומת בחתימה ובחותמת של עורך דין, הצהרת דירקטורים ראשונים, הצהרת בעלי מניות בפני עורך דין. האגרה על רישום חברה הינה 2,638 ₪ ויש להוסיף 4 ₪ עבור כל אימות עמוד בתקנון.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

לחברה בה מספר מייסדים מומלץ לערוך הסכם מייסדים לצורך הסדרת יחסיהם ההדדיים בחברה כגון : חלוקת המניות, חלוקת רווחים, משיכות כספים, זכויות חתימה בחברה, קביעת בורר למקרה שבו בעלי החברה לא מגיעים להחלטה, זכויות וטו, הכנסת בעלי מניות נוספים בחברה ועוד.


רישום חברה – מידע נוסף על פי חוק החברות, התשנ"ט 1999

להלן מספר התייחסויות הנוגעות לעניין רישום חברה בהתאם לחוק החברות :


מי רשאי להקים חברה ? כמה בעלי מניות צריכה חברה ?

כל אדם ראשי לייסד חברה, ובלבד שמטרה ממטרות החברה, אינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית או אינה נוגדת את תקנת הציבור. (סעיף 2 לחוק החברות).

לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד (סעיף 3 לחוק החברות).


כיצד מתבצעת הבקשה לרישום חברה ?

המבקש לרשום חברה יגיש לרשם החברות בקשה לפי טופס ולה יצורפו :

עותק של התקנון.

הצהרת דירקטורים ראשונים על נכונותם לכהן כדירקטורים כפי שקבע השר.

תשלום אגרה.

אגרה שנתית.

(על פי סעיפים 8 ו – 9 לחוק החברות)


מהי תכלית חברה ?

תכלית חברה היא לפעול על פי שיקולים עסקיים להשאת רווחיה, וניתן להביא בחשבון במסגרת שיקולים אלה, בין היתר, את עניניהם של נושיה, עובדיה ואת ענינו של הציבור; כמו כן רשאית חברה לתרום סכום סביר למטרה ראויה, אף אם התרומה אינה במסגרת שיקולים עסקיים כאמור, אם נקבעה לכך הוראה בתקנון.

(על פי סעיף 11 לחוק החברות)


תקנון חברה - מהם הפרטים שחובה לכלול בתקנון ? מהם הפרטים שניתן לכלול בתקנון ? האם ניתן לשנותו ? מי חותם על התקנון ?

דין התקנון כדין חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה, ובינם לבין עצמם.

תקנון חברה יכלול את הפרטים הבאים : שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום כאמור בסעיפים 33, 34, פרטים בדבר הגבלת אחריות כאמור בסעיף 35.

חברה רשאית לכלול בתקנון נושאים הנוגעים לחברה או לבעלי מניותיה, ובכלל זה: (1) הזכויות והחובות של בעלי המניות ושל החברה; (2) הוראות לעניין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים; (3) כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון.

חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה שהתקבלה ברוב רגיל באסיפה הכללית של החברה, אלא אם כן נקבע בתקנון כי דרוש רוב אחר או אם נתקבלה החלטה כאמור בסעיף 22.

התקנון ייחתם בידי בעלי המניות הראשונים ויצוינו בו המניות המוקצות להם וכן שמו, מענו ומספר הזהות של כל בעל מניה. עורך דין יאמת בחתימתו על גבי התקנון את זהות החותמים בתקנון.

(ראו סעיפים 17, 18, 19 לחוק החברות)


שם חברה

חברה רשאית להירשם בכל שם, בכפוף להוראות החוק. (סעיף 25 לחוק)

שמה של חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת, כאמור בסעיף 35 יכלול בסופו את הציון "בעירבון מוגבל" או "בע"מ". (סעיף 26 לחוק).

לא תירשם חברה בשם שהרשם סבור כי הוא עלול לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. (סעיף 28 לחוק).


הון המניות הרשום וחלוקתו

חברה תקבע בתקנונה את הון המניות הרשום לרבות מספר המניות לסוגיהן (סעיף 33 לחוק)


הגבלת אחריות של בעלי המניות לחובות

אחריות בעלי המניות לחובות החברה יכול שתהיה לא מוגבלת, והדבר יצוין בתקנון, היתה אחריות בעלי המניות מוגבלת יפורט אופן ההגבלה בתקנון.

היו מניות החברה בעלות ערך נקוב, אחראים בעלי המניות לפרעון הערך הנקוב לפחות, אלא אם כן נתקיים האמור בסעיף 304.

(על פי סעיף 35 לחוק החברות)


מהם האורגנים של חברה ?

האורגנים של חברה הם: האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי וכל מי שעל פי דין, או מכוח התקנון רואים את פעולתו בעניין פלוני כפעולת החברה לאותו עניין.

(על פי סעיף 46 לחוק החברות)


מהן סמכויות האסיפה הכללית ?

שיניים בתקנון, כאמור בסעיף 20, הפעלת סמכויות הדירקטוריון בהתאם להוראות סעיף 52 (א), מינוי רואה חשבון המבקר של החברה תנאי העסקתו והפסקת העסקתו בהתאם להוראות סעיפים 154 עד 167, מינוי דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות סעיף 239, אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים 255 ו- 268 עד 275, הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו, מיזוג כאמור בסעיף 320 (א).

האסיפה הכללית השנתית תמנה את הדירקטורים, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון.


פרוטוקולים באסיפה הכללית

חברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, ותשמור אותם במשרדה הרשום, לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה.

פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה, מהווה ראיה לכאורה לאמור בו.

מרשם הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יישמר במשרדה הרשום של החברה, ויהיה פתוח לעיון לבעלי מניותיה, והעתק ממנו יישלח לכל בעל מניה שביקש זאת.

(ראו סעיף 90 לחוק החברות)


מהן סמכויות הדירקטוריון ?

(א) הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה – יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימומן וסדרי עדיפויות ביניהן, יבדוק את מצבה הכספי של החברה, יקבע מבנה ארגוני ומדיניות שכר ועוד, והכל כפי האמור בסעיף 92 לחוק החברות.


האם יכול שיהיה דירקטוריון המונה אדם אחד בחברה פרטית ?

בחברה פרטית יכול שיהיה דירקטוריון המונה אדם אחד. (סעיף 93 לחוק).


מינוי המנהל הכללי

חברה ציבורית תמנה מנהל כללי, ורשאית היא למנות יותר ממנהל כללי אחד.

חברה פרטית רשאית למנות מנהל כללי אחד או יותר, לא מונה מנהל כללי, תנוהל החברה בידי הדירקטוריון.

(על פי סעיף 19 לחוק החברות)


משרדינו - משרד עו''ד יורם גולדברג בהוד השרון מנוסה ומקצועי בביצוע הליך של רישום חברה, מהשלב הראשון ועד לאחרון . נשמח לעמוד לרשותכם.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

מאמרים טיפים ומידע משפטיקישורים מומלצים | צור קשר | מפת האתר
עיצוב האתר | Designful studio בנית אתרים - OzDesign