משרד עורכי דין יורם גולדברג

 

יצירת קשר
 נושא הפניה:
 שם מלא:
 דואל:
 טלפון:
 פרטי פניה:
מידע משפטי
סיפורי הצלחה!
הרווחתם - כך הצליחו תושבים בהוד השרון להפחית היטל השבחה שנדרשו לשלם על נכס שבבעלותם, וחסכו לעצמם עשרות אלפי שקלים.

פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון הוא ההליך הרצוני של החברה להתפרק באופן יזום. ההחלטה על פירוק מרצון לחברה תעשה במסגרת כינוס האסיפה הכללית של החברה. פירוק חברה מרצון מתקיים מחוץ לכותלי בית משפט, להבדיל מפירוק חברה בידי בית המשפט. בפירוק חברה מרצון, בשלב ראשון על הדירקטורים של החברה יהא להצהיר כי החברה סולבנטית ומסוגלת לפרוע את כל חובותיה.

לחברה שהפסיקה את פעילותה מומלץ לבצע הליך של פירוק חברה מרצון . בסוף תהליך פירוק החברה מרצון 'תחוסל החברה' כפי הגדרת המחוקק, וניתן יהיה לפטור את החברה מאגרות עתידיות לרשם החברות. יתרה מכך, במהלך ההליך לפירוק החברה מרצון ניתן יהיה לבקש ולפטור את החברה מאגרות בדיעבד, ובלבד שיוגש על ידה דוח והצהרת רואה חשבון ואישורי רשות מע' 'מ ורשות מס הכנסה בדבר אי פעילות החברה בשנים עברו, וזאת בהתאם לדרישת רשם החברות העומד בראש לשכת רישום החברות .

משרדינו מנוסה ומקצועי בביצוע הליך של פירוק חברה מרצון ובקשת פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, מהשלב הראשון ועד לאחרון. נשמח לעמוד לרשותכם.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

מינוי מפרק לחברה בפירוק מרצון

חברה בפירוק מרצון תמנה מפרק כעולה מסעיף 330 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ''ג - 1983. למפרק בפירוק מרצון מוקנות כל סמכויות האורגנים של החברה שהם : האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי, וכל מי שעל פי דין או מכוח התקנון, רואים את פעולתו כפעולת החברה, כאמור בסעיף 46 לחוק החברות, תשנ''ט - 1999.


סדר הפעולות בהליך פירוק חברה מרצון על ידי בעלי מניות

(1) הגשת תצהיר כושר פירעון – על הדירקטורים של החברה המעוניינת בפירוק מרצון להצהיר כי החברה יכולה לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק. על התצהיר להיות חתום בפני עורך דין כולל נוסח אזהרה כנדרש.

(2) עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות, ירשום הרשם את החברה בסטטוס של "לקראת פירוק".

(3) לאחר הגשת תצהיר כושר הפירעון לרשם, ועם קבלת אישור מרשם החברות בדבר רישום התצהיר במרשמיו, החברה באמצעות בעלי מניותיה תשלח הזמנות לכינוס האסיפה הכללית שבמסגרתה תתקבל ההחלטה בדבר פירוק החברה מרצון ועל מינוי מפרק לחברה. יש לשים לב שאם ההזמנות תישלחנה לפני הצהרת כושר פירעון, יהא על החברה לפעול במסלול של פירוק חברה על ידי נושים.

(4) האסיפה הכללית לפירוק החברה מרצון תזומן ותיודע על ידי פרסום ברשומות שהינו הכלי העיקרי של מדינת ישראל לפרסום הודעות לציבור, והיא תיערך בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית, אלא אם קיבלה החברה החלטת ויתור על הודעה של 21 יום מראש.

(5) החברה בפירוק מרצון תמציא לרשם החברות את פרוטוקול האסיפה הכללית שבו יצוין : תאריך ההחלטה לפרק את החברה, פרטי המפרק ואישור המפרק על מינויו. הודעת המפרק על מינויו תוגש בכתב בתוך 21 יום מיום המינוי.

(6) החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק מרצון ועל מינוי מפרק תפורסם ברשומות בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על פירוק החברה מרצון.

(7) המפרק יפעל לכינוס נכסי החברה בפירוק מרצון וסילוק חובותיה טרם חיסולה הסופי .

(8) הכנת דו"ח פירוק סופי על ידי המפרק לחברה בפירוק מרצון, המראה כיצד התנהל הפירוק, ומה נעשה בנכסי החברה. הדו"ח יציין כי החברה זכאית לפטור מאגרות על פי האישורים הקבועים בתקנה 5 א' לתקנות החברות (אגרות) ובלבד שהחברה המציאה לרשם את המסמכים המתאימים – אישור מס הכנסה, אישור מרשויות מע"מ, תצהיר דירקטורים של החברה המאושר על ידי עורך דין. דוח הפירוק הסופי יוצג ויאושר בפני האסיפה הכללית אשר תזומן באמצעות הרשומות כחודש ימים לפחות לפני מועד האסיפה.

(9) הגשת דו"ח הפירוק הסופי על ידי המפרק בצירוף האישורים יוגש לרשם החברות, תוך שבוע ימים לאחר האסיפה הכללית.

(10) לאחר שקיבל רשם החברות את הדו"ח הסופי ירשום אותו ברישומיו. בתום 3 חודשים לאחר רישום הדו"ח תחשב החברה בפירוק מרצון כמחוסלת.

משרד עו''ד יורם גולדברג בהוד השרון מנוסה ומקצועי בביצוע הליך של פירוק חברה מרצון ובקשת פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות, מהשלב הראשון ועד לאחרון. נשמח לעמוד לרשותכם.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

הדרך לפירוקה ולחיסולה של חברה על פי חוק החברות

על פי סעיף 367 (א) (1) לחוק החברות התשנ"ט – 1999, הדרך לפירוקה ולחיסולה של חברה נקבע בפרקים י"א – י"ג לפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג – 1983.


הדרכים לפירוקה של חברה (סעיף 244 לפקודת החברות)

(1) בידי בית משפט.

(2) מרצון.

(3) בפיקוח בית משפט.


פירוק חברה מרצון – אימתי ? ( סעיף 319 לפקודת החברות)

(1) תמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה.

(2) החברה קבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון.

(3) החברה החליטה באסיפה שלא מן המניין, שבגלל חובותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק. פירוק מרצון תחילתו עם קבלת החלטת הפירוק ומשהתחיל הפירוק תחדל החברה לנהל עסקיה, חוץ ממה שדרוש לפירוק מועיל.

המשתתפים באסיפה הכללית בהחלטה על פירוק חברה מרצון

כל בעל מניה זכאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה וזאת בכפוף להוראות תקנון החברה בפירוק מרצון ובכפוף לזכויות ההצבעה הצמודות לכל מניה. (סעיף 188 לחוק החברות).

דוח מפרק סופי לפירוק חברה מרצון

בפירוק מרצון, משפורקו עסקי החברה כליל, חייב המפרק לערוך דו"ח המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ולאחר מיכן יכנס אסיפה כללית של החברה כדי להניח לפניה את הדו"ח ולהסבירו, וזאת בהתאם להנחית סעיף 338 לפקודת החברות.


שני מסלולים לפירוק חברה מרצון

(1) פירוק מרצון ע"י בעלי מניות – סעיף 322 לפקודת החברות.

(2) פירוק מרצון ע"י נושים – סעיף 323 לפקודת החברות.


תמצית סדר הפעולות בפירוק מרצון על ידי נושים (לחברה שאינה בעלת כושר פירעון) :

(1) משלוח הזמנות לאסיפה כללית.

(2) משלוח הזמנות לנושים לאסיפת נושים.

(3) פרסום הודעה על אסיפת נושים ברשומות ובעיתון נפוץ, לפחות 21 יום קודם למועד אסיפת הנושים.

(4) כינוס אסיפת נושים והגשת דו"ח מאת דירקטוריון החברה לנושים על מצב עסקי החברה ואומדן תביעותיהם.

(5) הנושים ובעלי החברה יציעו באסיפות הנפרדות מועמד למינוי מפרק, ובמקרה חוסר הסכמה המפרק שהוצע ע''י קבוצת הנושים יהיה בעל התפקיד, אולם דירקטור, חבר או נושה רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה בעניין כאמור בסעיף 325 לפקודת החברות.

(6) הודעת החברה ו/או המפרק בהתאם לסעיפים 324 ו/או 325 ו/או 331 לפקודת החברות.

משרד עו''ד יורם גולדברג בהוד השרון מנוסה ומקצועי בביצוע הליך של פירוק חברה מרצון, מהשלב הראשון ועד לאחרון לרבות טיפול בבקשת פטור מתשלום אגרה שנתית לרשם החברות. נשמח לעמוד לרשותכם.

>> לקבלת טיפול משפטי: התקשרו עכשיו 09-7406848 או לחצו: טיפול משפטי

מאמרים טיפים ומידע משפטיקישורים מומלצים | צור קשר | מפת האתר
עיצוב האתר | Designful studio בנית אתרים - OzDesign